2014 : Patatagin ang Pag-asa at Pakikibaka, sa Kabila ng mga Kalamidad

Ang nakaraang taon (2013) ay nagdala ng maraming hamon sa ating pakikibaka para sa katarungang panlipunan at kapayapaan --- mga hamon sa ating katatagan bilang mga komunista. Ang pandaigdigang larangan ay kinakitaan ng higit na pagiging agresibo ng imperyalismong Kano, na nag-umpisang magsagawa ng “military pivot” o muling pagbabalik at pagpapalakas sa kanyang mga puwersang militar sa rehiyon ng Asya-Pasipiko.

Ang pandaigdigang larangan nitong 2013 ay kinatampukan rin ng patuloy na pananakop ng imperyalismo sa Afghanistan, Libya at Iraq ; ang pagsidhi ng “low-intensity” na pandirigma (o “drone war”) nito sa Pakistan at ilang bahagi ng Aprika ; at ang higit na paggamit sa mga mersenaryong fundamentalists upang wasakin at paghati-hatiin ang Syrian Arab Republic. Ang Syria ngayon ay patuloy na lumalaban sa imperyalismo, bagamat ito ay isa nang humanitarian disaster dala ng panggugulo ng imperyalismong Kano at mga kasapakat nitong mga makalumang kaharian sa Gitnang Silangan. Ang Palestine ay patuloy rin sa labis na paghihirap at pighati bilang kolonya ng Israel.

Sa maraming bansa ay ginagatungan ng imperyalismo ang mga pagkakaibang ethniko at pangrelihiyon (o pang-sectarian na pagkakaiba sa loob ng iisang pangkabuuang relihiyon) upang paglaban-labanin ang mga mamamayan ng mga bansa na may mga likas na yamang nais ma-kontrol ng imperyalismo. Ito ang salalayang istratehiya ng “divide-and-rule” na ipinatutupad ng imperyalismo sa Syria, Lebanon, Palestine, Iraq, Sudan, Nigeria at iba pang lugar, kasama na ang Mindanao sa Pilipinas.

           

Sa ating rehiyon ng Asya-Pasipiko, ang 2013 ay kinatampukan rin ng paglala ng tsubinistang tunguhin ng Tsina sa pamba-braso at pananakot sa mga kalapit nitong bansa, na may kinalaman sa pag-aangkin sa malawak na “South China Sea” (kasama na ang Kanlurang Karagatan ng Pilipinas o “West Philippine Sea”). Ang militarisasyong isinasagawa ng hegemonistang Tsina sa “South China Sea” ay gumagatong sa tensiyon at nagiging banta sa kapayapaan at kapanatagan sa ating rehiyon.

Sa nakaraang taon rin ay nagkaroon ng mahahalagang mga kumperensiya ang Nagkakaisang mga Bansa (UN) hinggil sa nagbabagong klima, kung saan ayaw tanggapin ng mga imperyalistang bansa ang kanilang responsibilidad sa pagkasira ng ating pandaigdigang kapaligiran (“environmental degradation”) at sa pagkasaid ng mga likas na yaman. Ang mga imperyalistang bansa ay walang pakundangan pa rin sa kanilang mga “resource wars”(tulad ng “containment” o “isolation” na nais gawin ng USA sa katunggali nitong mga bansang Tsina at Rusya), bagay na natutungo sa pag-init ng tensiyon sa pagitan ng mga kapwa kapitalistang mga bansang ito. Sa kabila ng mga pag-aaral na ang mga likas na yaman ay may nalalapit nang pagkasaid, ang mga pangunahing bansang industriyalisado ay nasa ilalim pa rin ng ilusyon na ang mundo ay patuloy na makapagbibigay ng sapat na mga likas na yaman para punan ang kanilang pagkaganid sa mga pakinabang na nagmumula rito.

Dahil sa patuloy na climate change at pagkasira ng pandaigdigang environment, higit na matitinding mga kalamidad na pangkalikasan ang humagupit sa maraming bahagi ng mundo, lalo na sa mga archipelago tulad ng Pilipinas, nitong nakaraang taon. Nariyan ang habagat na nagdala ng mga pagbabaha sa Gitnang Luzon, ang bagyong “Pablo” sa pumalis sa maraming komunidad sa Mindanao, at ang super-bagyong “Yolanda” na kumitil ng mahigit 6,500 na katao sa Kabisayaan. Nakadagdag pa sa kalamidad (bagamat hindi kaugnay sa climate change, kundi sa natural na paggalaw ng tectonic plates sa ilalim ng lupa at karagatan) ang lindol na sumira sa ilang bayan ng Bohol at Cebu.

Matinding mga “man-made” na mga krisis rin ang pinagdaanan ng ating sambayanan sa nakaraang taon, na tuminag sa larangang pangkabuhayan at pampulitika sa ating bansa. Nariyan ang panggugulo ng isang puwersang Pinoy sa Sabah, dala ng pagnanais ng makalumang sultanato ng Sulu na makaagaw-pansin at makahingi ng dagdag na kabayaran mula sa Malaysia. Nariyan ang Zamboanga siege na isinagawa ng MNLF-Misuari faction dahil na-etsa-fuera ito sa negosasyon ng administrasyong PNoy at ng MILF.

Nariyan ang tensiyon sa West Philippine Sea dahil sa pagsakop ng mga barkong Tsino sa Panatag Reef (Scarboro Reef o “Bajo de Masinloc”), at pagpaligid ng iba pang barkong Tsino sa isang derelict na barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal (Second Thomas Shoal). Nariyan ang naunang pagpupumilit ng administrasyong PNoy na ipagpatuloy ang sistema ng “pork barrel”, sa kabila ng mga pagbubunyag hinggil sa kabulukan ng naunang “Priority Development Assistance Program” at ng sumunod na “Development Assistance Fund”. Nariyan ang balak na privatization ng mga ospital at paaralan ng pamahalaan. At nariyan ang pagtataas ng singil sa kuryente at tubig, pasahe sa MRT/LRT, at presyo ng mga pangunahing bilihin, dala ng pagka-ganid ng mga malalaking kapitalista na nagpapaligsahan sa pagiging numero uno sa hanay ng Top Billionaires sa Pilipinas ng Forbes Magazine. 

           Ngunit sa kabila ng mga ito ay maraming pagtutol at paglaban sa pagkagahaman ng mga kapitalista at mga bulok na pulitiko ang makikita natin. Nariyan ang malawakang pagtuligsa sa pangungulimbat sa “pork barrel funds” ng mga bulok na pulitiko at ng kanilang mga kasapakat na NGOs. Nariyan ang malawakang pagtuligsa sa pagtataas ng singil sa tubig at kuryente ng mga korporasyong hawak ng mga Top Billionaires sa ating bansa.

Sa labas ng ating bansa, nariyan ang patuloy na pakikibaka ng mga sambayanang Syrian at Palestino laban sa imperyalismo, zionismo at mga kasapakat nitong mga mga puwersang fundamentalista. Nariyan ang patuloy na paglaban ng Cuba, Venezuela at iba pang mga bansang kasapi sa ALBA, laban sa panggugulo at mga pakanang “regime-change” ng imperyalismong Kano. Ang kaalaman hinggil sa mga paglaban at pakikibakang ito sa loob at labas ng ating bansa ay dapat na maiparating ng ating Partido sa sambayanang Pilipino, upang maging inspirasyon sa mas malawakang paglaban sa imperyalismo at lokal na mga reaksiyunaryo.

Anuman ang ating pagdaanang kalamidad ay hindi tayo dapat masiphayo o mawalan ng pag-asa. Dapat manguna ang ating Partido at ang bawat kadre nito sa pagpapanatili ng katatagan at pag-asa para sa pagbangon at pagtatagumpay ng ating bayan laban sa imperyalismo at lahat ng mga reaksiyunaryo. Kailangang maipadama natin sa ating mga kapwa Pilipino, lalo na sa kabataan, na may pag-asa lagi para sa pagsulong at pagtatagumpay ng ating bayan. Habang may mga katulad ng mga kadre ng ating Partido, at mga miyembro ng ating mga kaugnay na organisasyong pangmasa, na nananalig sa patriyotismo at nagsasakripisyo para sa pagpapalawak ng kaalaman hinggil sa sosyalismo, tiyak na tayo’y susulong at magtatagumpay.

Ang taong 2014 ay maaaring magawang mahalagang simula ng mas malawak na pakikibaka laban sa corporate greed. Hindi na maaari pang pahintulutan ng sambayanang gumagawa na sila ang patuloy na magpapasan sa bigat ng pandaigdigang krisis ng kapitalismo. Ang pagtapyas sa mga serbisyong panlipunan para sa mahihirap, sa ilalim ng mga patakarang “austerity”, at gayundin ang pagtataas ng mga singilin upang higit na yumaman ang mga ganid na korporasyon, ay patuloy nang nilalabanan ng ating sambayanan.

Ang kailangan lamang ay ang pagpapaunlad sa pagkakaisa ng lahat ng mamamayang gumagawa, upang patingkarin ang malawakang pakikibaka para sa pambansang kalayaan at katarungang panlipunan. Ang PKP-1930 ay kikilos nang militante upang ang mga layunin nito, na itinakda sa Ika-14 na Kongreso nito noong Nobyembre 7, 2013, ay maging kaganapan. Sisikapin ng PKP-1930 na makapag-ambag nang malaki sa pagkakaisa at pagpapalakas ng pakikibakang anti-imperyalista, para sa pambansang demokrasya, at para sa sosyalismo, ng sambayanang Pilipino.

Sa pagkakataong ito ay nais pasalamatan ng PKP-1930 ang lahat ng mga kadre nito, at ang lahat ng kaibigan nito na kabilang sa iba’t-ibang mga organisasyong pangmasa, sa militanteng pagkilos at marubdob na pakikibakang isinagawa nila sa nakaraang taon. Nais ng PKP-1930 ang inyong mahusay na kalusugan, matiwasay na kabuhayan, at tagumpay sa mga pagkilos at pakikibaka sa taong 2014.

Sulongsa mas maalab na pagkilos sa taong 2014 !

           Sulongsa pagpapalawak ng pakikibaka para sa Pambansang Demokrasya

at Sosyalismo sa taong 2014 !   

Sulongsa tagumpay !            

                                                                                                           --- KALIHIMAN

     PKP-1930