Kinatigan ng Korte Suprema ang Karamihan sa Probisyon ng Reproductive Health Law

Idineklara ng Korte Suprema na constitutional ang malaking bahagi ng Reproductive Health Law --- ang bagong batas na tinututulan ng simbahang Katoliko dahil ito’y nagpapahintulot sa paggamit sa mga pondo ng pamahalaan upang ituro sa kabataan ang sex education at birth control, upang mamahagi ng libreng mga contraceptives, at upang mapahusay sa pangkabuuan ang maternal health o kalusugan ng mga ina.

Gayunpaman, idineklara rin ng Korte Suprema na unconstitutional daw ang ilang probisyon ng batas na ito --- tulad ng probisyon na nagpapataw ng penalty sa mga health officers na batay sa kanilang relihiyon ay ayaw magbigay ng impormasyon hinggil sa reproductive health. Hindi rin daw umaayon sa konstitusyon ang malayang pagbibigay ng contraceptives sa mga menor de edad.

Dahil sa mga pasubaling ito, nababahala ang mga demographers sa akademya (iyong mga nag-aaral sa takbo ng pagdami ng populasyon, at sa epekto nito sa pangkalahatang kalidad ng pamumuhay ng sambayanan) dahil sa “risk behavior” ng mga teenagers na Pilipino, na higit na nagiging sexually active at natutungo sa kanilang maagang pagiging magulang (early parenthood) dahil sa kawalan ng pag-iingat sa sex.

Napag-alaman sa survey noong 2013 na sa hanay ng kabataang may edad na 15 hanggang 19 anyos, 34.5% ng kalalakihan at 28.7% ng kababaihan ang nakikipag-talik na. Mga 73.4% ng kalalakihan ay hindi gumagamit ng condom, at 83.8% ng kababaihan ay hindi gumagamit ng anumang contraceptive sa una nilang pakikipagtalik. Dahil rito, 2.6% ng mga kababaihang may edad 15 hanggang 19 anyos ay buntis (sa unang pagdadalang-tao), 13.6% sa kanila ang nanganak na, at 11% sa kanila ay nag-aalaga na ng kanilang sanggol. 

Isang factor na sinisisi ng mga demographers ay ang malayang pagkalat ng pornographic materials at sex videos, lalo na sa internet. Sa kanilang survey noong 2013, sa  hanay daw ng mga kalalakihang teen-agers na 15 hanggang 19 anyos ang edad, 43.1% daw ang nagbabasa ng mga pornographic materials, 75.8% daw ang nanonood ng mga sex videos, at 26.4% ang bumibisita sa mga porn sites sa internet. Sa kababaihang teen-agers naman na gayon din ang edad, 28.4% daw ang nagbabasa ng pornographic materials, 38.1% ang nanonood ng mga sex videos, at 5.1% ang bumibisita sa mga porn sites sa internet.

Lumalabas pa sa nasabing survey na 34.5% ng kalalakihang teen-agers na gayon ang edad ang nakasubok na sa pag-download ng sex videos mula sa internet, at sa pagpapakalat ng mga iyon sa pamamagitan ng kanilang mobile phones. Sa hanay naman ng kababaihang teen-agers na gayon ang edad, 10.6% na rin ang nakasubok nito.

Sa harap ng ganitong mga katotohanan, imposibleng maipasunod pa ng simbahang Katoliko ang mga ipokritong pagtuturo nito hinggil sa celibacy lalo na para sa kabataan, at sa paggamit lamang ng natural rhythm bilang contraception method para sa mag-asawa. Ang pagiging sexually active ng kabataan ay isang pandaigdigang trend na maaari lamang malapatan ng tamang response sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng siyentipikong mga kaalaman hinggil sa sexuality at birth control.

Higit pa rito, ang paggamit ng iba’t-ibang paraan ng contraception ay hindi lamang dapat itinuturo ; ang mga gamit ukol rito ay dapat ring malaya at libreng ipinamamahagi ng pamahalaan upang mapigilan ang lumalaking bilang ng teen-age pregnancy at maging ang pagkalat ng mga sexually-transmitted diseases. Dapat na ring aminin ng lahat --- pati na ng simbahang Katoliko --- na ang pambansang kaunlarang pangkabuhayan ay mas mahirap matamo habang mabilis na lumolobo ang populasyon.

Iyong mga itinuturo ng ilang simbahan na hindi daw dapat problemahin ang population explosion at kung saan manggagaling ang pagkain at kabuhayan ng tao  --- at tignan lang daw ang mga ibon sa papawirin na nabubuhay naman mula sa pagmamahal ng mapagpalang diyos --- ay maaaring ituring lamang na aral para sa mga utak-ibon.