Pagbisita ni Obama para Palawakin pa ang mga Puwersang Kano sa Pilipinas - Paglapastangan sa ating Pambansang Soberenidad

Pangunahing layunin ng pagdalaw ni US Pres. Barack Obama ngayong Abril 28–29, 2014, ay upang magkaroon ng bagong kasunduan na magpapalawak pa sa pananatili ng mga puwersang militar ng Kano sa Pilipinas sa ilalim ng Visiting Forces Agreement (VFA) at Mutual Defense Treaty (MDT). Lalong mako-kontrol ng USA ang pambansang seguridad at iba pang mga patakarang pangmilitar ng ating bansa. Ang pagpapalawak pa sa dominasyong pangmilitar ng USA ay magpapa-grabe lamang sa malasakop o neokolonyal na katayuan ng kabuhayan at pulitika ng Pilipinas.

Ang neokolonyal na sistema ng kabuhayan sa Pilipinas ay pangunahing idinisenyo ng  World Bank (WB), International Monetary Fund (IMF), World Trade Organization (WTO) at iba pang mga institusyong kontrolado ng imperyalismo. Ang mga patakarang pangkabuhayan ng kasalukuyang administrasyon ni Pres. Benigno Simeon Aquino III, at ng lahat ng nakaraang mga rehimen sa nakalipas na mahigit kalahating siglo ---  tulad ng privatization, deregulasyon at import liberalization --- ay inireseta ng mga ahensiyang pandaigdig ng imperyalismong Kano. 

Ang papel ng gobyerno ng Pilipinas ay nauuwi sa pagiging tagapagpatupad lamang sa mga plano at naisin ng mga dayuhang institusyong pinansyal at mga korporasyong transnasyunal.

Sa pagkakabaon ng Pilipinas sa pagkaka-utang sa mga imperyalistang institusyong pinansyal, at dahil rin sa pangingibabaw ng mga korporasyong transnasyunal sa ating kabuhayan, napipigilan ang malayang industriyalisasyon, nasasagkaan ang pag-unlad ng bansa, hindi nakapagbubukas ng sapat na mga trabaho sa loob ng ating bansa, nasasadlak sa kahirapan ang taumbayan, at pati na ang pambansang soberenidad at integridad na pang-teritoryo ay napapasailalim sa proseso ng re-kolonisasyon.

Ang panghuhuthot sa lakas-paggawa, likas na yaman at pananalapi ng Pilipinas at iba pang di-maunlad na bansa ay pinananatili sa pamamagitan ng imperyalistang dominasyon, na ipinatutupad sa mga hayag at di-hayag na mga agresyong pangmilitar na itinutulak ng rehimeng Obama.  

            Dahil sa nakalulunos na mga resulta ng imperyalistang diktasyon at pangingibabaw sa Pilipinas, dapat magkaisa ang sambayanang Pilipino na patindihin ang anti-imperyalistang pakikibaka. Ang dapat na pangunahing tunguhin ng anti-imperyalistang pakikibaka ay ang pagwawakas sa Visiting Forces Agreement (VFA) at sa Mutual Defense Treaty (MDT) na siyang mga nais pang palawigin ni Obama.

Dahil si Obama ang pangunahing kinatawan ngayon ng imperyalismong Kano, at siya ring pangunahing tagapagtulak sa teroristang mga pananalakay sa ibang bansa, dapat lamang na PASALUBUNGAN NATIN NG PROTESTA SI OBAMA SA KANYANG PAGDATING BUKAS, ABRIL 28, 2014  !!!

     ANTONIO E. PARIS

Pangkalahatang Kalihim, PKP-1930